Mesterskap for fjordhest

Informasjonsside for Norsk, Nordisk og Europeisk Mesterskap for fjordhest

Statutter NM Fjordhest

Gyldig fra 04.03.2019

Statutter for NM for fjordhest
Inkludert statutter for grenmesterskap i dressur, sprang og kjøring for fjordhest

Statuttene for NM for Fjordhest er utarbeidet av Norges Fjordhestlag i samråd med NRYF med grunnlag i KR§ 150.10. Statuttene revideres hvert annet år innen 31. desember og endringene offentliggjøres av NRYF.

§ 1 – Formål
NM for Fjordhest er en kombinert konkurranse der formålet er å fremme allsidig bruk av fjordhesten. Konkurransen består av ulike ride- og kjøreøvelser, tilpasset fjordhestens egenart, slik at ekvipasjens allsidige ferdigheter blir vektlagt. Grenmesterskapene er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner. Grenmesterskapene har ikke NM-status, men følger de samme reglene som for NM. Beste unge fjordhest (BUF) er tilrettelagt for unghester i alderen 4, 5 og 6 år.

§ 2 – Generelt
1. Stevnet er åpent for ryttere som er medlem av klubb tilsluttet NRYF. Stevnet er også åpent for utenlandske ryttere i henhold til KR I § 130.1. NM-klassene er åpne for ryttere og hester som fyller kravene i § 150.1. Ryttere/kusker på i tillegg være medlem av Norges Fjordhestlag. 
2. Stevnet er åpent for Fjordhest av ren rase. Norskfødte hester skal ha rødt eller blått pass utstedt av Norsk Hestesenter. Hester med blått pass skal ha kåret far. Utenlandskfødte hester skal ha pass fra fødelandet med opplysninger om rase og avstamning, alternativt pass fra Norsk Hestesenter, for øvrig gjelder regler som for norskfødte hester.
3. NM for Fjordhest defineres som et Landsstevne, og stevneinvitasjon, overdommer, Chief Steward og teknisk delegat skal godkjennes av NRYF. Stevnet teller likevel som D-stevne når det gjelder kvalifisering til andre konkurranser enn det som omtales i KR I Tillegg 1. Med enkelte unntak, som spesifisert i disse statutter, følger NM for Fjordhest og grenmesterskapene det konkurransereglement (KR) som til enhver tid gjelder i NRYF.
4. I kjøredelen kan det inngå en, to eller tre enkeltkonkurranser (A, B og/eller C)

§ 3 – Kvalifisering og påmelding
1. Hver hest kan starte maksimum to klasser daglig. Overdommer kan nekte en hest å starte en eller flere klasser dersom han vurderer hestens kondisjon som for dårlig (jf § 123.3). 
2. Følgende aldersgrenser gjelder:
Definisjon av junior og senior se § 122.
Junior kan delta i individuelt NM f.o.m. det året vedkommende fyller 14 år. 
For å delta på NM Lag i dressur eller sprang må vedkommende fylle 13 år i inneværende år.
For å delta i klasser i kjøring må kusk fylle 14 år i innværende år.
For å delta i andre åpne klasser må vedkommende fylle 12 år i inneværende år.
3. All kvalifisering må ha skjedd i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i første klasse under mesterskapet, på distriktsstevne eller høyere. Der ikke annet er nevnt, gjelder kvalifisering i henhold til KR. For åpne klasser se punkt 6 nedenfor.
4. For å delta i NM Junior og Senior må ekvipasjen
– i dressur ha oppnådd minst 55 % på det aktuelle nivå
– i sprang ha fullført på det aktuelle nivået med maks 12 feilpoeng
– 66 – (KR I – 10. mars 2019)
– i kjøring ha fullført på det aktuelle nivået med godkjent resultat.
For NM Lag må den enkelte ekvipasje være kvalifisert etter samme krav som for åpne klasser.
5. For grenmesterskapene kreves følgende kvalifisering:
– For dressur: Minst oppnådd minst 60% 2 ganger i minst LA.
– For sprang: 2 grunnomganger 0,90 m-hopping med maks 8 feilpoeng til sammen.
– For kjøring: I klassenivå Middels ha oppnådd minst 50% i A-konkurranse og gjennomført Bog C-konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket.
6. I alle åpne klasser må kvalifiseringen ha skjedd i løpet av inneværende år. I dressur må ekvipasjen minst ha oppnådd 55 % på samme klassenivå for LC og LB. For LA og høyere må ekvipasjen minst ha oppnådd 58% to ganger. I åpne klasser sprang må ekvipasjen minst ha oppnådd godkjent resultat på samme klassenivå. For 60 cm og 70 cm kan denne kvalifiseringen skje på utvidet klubbstevne. For kjøring gjelder kvalifisering i hht KR IX.
7. For ekvipasjer som skal starte BUF, gjelder samme kvalifikasjonskrav som for åpne klasser, bortsett fra i dressur, der kravet er minst 50%. (Det henvises til egne statutter for BUF, som kommer i tillegg til statuttene for NM.)
8. Dokumentasjon på kvalifisering sendes sammen med påmeldingen, eller leveres arrangøren senest før start i første klasse i mesterskapet. (Se KR I § 126) For lagmesterskapene er den klubb ekvipasjene er påmeldt gjennom, ansvarlig for korrekt påmelding og startberettigelse for ekvipasjene (KR 1 § 144.1.f) Lagsammensetningen må fremgå av påmeldingen og kan ikke endres etter starterklæringsfristen.

§ 4 – Dommere og banebyggere
1. Dressurklassene som inngår i NM, skal dømmes av 3 dommere, hvorav hoveddommer skal være minst DDII og de to andre minst DDI. De andre klassene skal dømmes av dommere med autorisasjonsgrad minst DDI (dressur), KDI (kjøring) og SDI (sprang). Dressurklasser som ikke
inngår i NM, skal dømmes av minst 2 dommere. 
2. Det oppnevnes en Overdommer og Teknisk delegat for hele stevnet, se KR1§§ 160-162. OD og TD kan være samme person hvis vedkommende er minst DII i en eller flere av de aktuelle grener. OD og/eller TD bør ha kompetanse i kjøring. Ved behov kan det oppnevnes egen TD for en eller flere grener. For dressurklassene som inngår i NM, utgjør hoveddommer og overdommer appellkomite, som skal behandle forhold som angår selve dressurkonkurransen.
3. Banebygger i sprang skal være minst SBI. Banebygger i kjøring skal være minst KBI.

§ 5 – Undersøkelse og besiktigelse av hestene. Oppstalling
Undersøkelse og besiktigelse av hester som skal delta i NM, NM lag eller grenmesterskap skal skje som angitt i KR1 § 194.2 og KR IX § 926.1,2,5-8. Første undersøkelse og første besiktigelse skal skje før første gang den aktuelle hest starter. Oppstalling: Se KR I § 194.1

§ 6 – Stevnets klasser
Følgende klasser skal arrangeres. Rekkefølgen på klasser og stevnedager kan omrokkeres, men hensynet til hestene skal alltid tas i betraktning ved programoppsettet. I tillegg kan arrangøren gjerne sette opp andre klasser og utvide til flere dager; i samråd med Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget. Hvis arrangøren velger å arrangere Knøttecup, bør denne være over en dag for å unngå konflikt med regelen om maks 2 starter per dag.
– 67 – (KR I – 10. mars 2019)
Dersom arrangører ikke har tilgang til 20x60m bane for dressurridning, kan dispensasjon gis av Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget til å bruke program på samme klassenivå som går på 20x40m bane.

Dag 1
Klasse 1: Dressurridning LC:3
Med innlagt BUF 4-års
Åpen for ekvipasjer som ikke har startet LA eller høyere eller starter klasse 3 eller 4.
Klasse 2: Dressurridning FEIs innledende program B for Children
Med innlagt NM for Junior avd. 1 og BUF 5-års.
Klasse 3: Dressurridning LA:2
Med innlagt NM for Senior avd.1, NM lag avd. 1, Grenmesterskap for dressur avd. 1 og BUF 6-års.
Klasse 4a: Dressurridning MC:2 Ponni
Med finale i Grenmesterskap dressur innlagt
Klasse 4b: Dressurridning LA:5
Med innlagt trøsteklasse for Grenmesterskapet i dressur

Dag 2
Klasse 5: Dressurkjøring Utdanning
Klasse 6: Dressurkjøring Lett
Klasse 7: Dressurkjøring Middels
Med innlagt Grenmesterskap for kjøring avd. 1.

Dag 3
Klasse 8: Maratonkjøring Utdanning
Klasse 9: Maratonkjøring Lett
Klasse 10: Maratonkjøring Middels
Med innlagt NM for Senior avd. 2, NM lag avd. 2 og Grenmesterskap kjøring avd. 2.

Dag 4
Klasse 11: Presisjonskjøring Utdanning
Med innlagt BUF 4-års
Klasse 12: Presisjonskjøring Lett
Med innlagt NM for Junior avd. 2 og BUF 5- og 6-års.
Klasse 13: Presisjonskjøring Middels
Med innlagt Grenmesterskap kjøring avd. 3.
Klasse 14: Sprangridning 0,80m
Med innlagt Grenmesterskap sprang avd. 1.

Dag 5
Klasse 15: Sprangridning 0,60m
Med innlagt BUF 4-års
Klasse 16: Sprangridning 0,70m
Med innlagt BUF 5-års
– 68 – (KR I – 10. mars 2019)
Klasse 17: Sprangridning 0,80m
Med innlagt NM for Junior avd. 3 og BUF 6-års.
Klasse 18: Sprangridning 0,80 m
Med innlagt NM for senior avd. 3 og NM lag avd. 3 .
Klasse 19: Sprangridning 0,90 m
Med innlagt Grenmesterskap sprang avd. 2.

§ 7 – NM individuell
1. Det konkurreres i følgende individuelle mesterskap:
NM – Junior individuell: sammendrag av klassene 2, 12 og 17.
NM – Senior individuell: sammendrag av klassene 3, 10 og 18.
2. For hver NM-klasse der en NM-avdeling individuelt inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM-deltagerne. Deltagerne rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester blir ekvipasjen som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.
3. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i kjøring (presisjonskjøringen (j) eller maraton (sr)), deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.

§ 8 – NM lag
1. NM lag går i klasse 3, 10 og 18.
2. Et lag består av tre ekvipasjer, som alle teller i sammendraget. Hver hest og hver rytter/kusk kan bare starte én gang på laget, og kan bare inngå i ett lag. Ekvipasje 1 starter dressurridning, ekvipasje 2 starter maratonkjøring, og ekvipasje 3 starter sprang. Lagene skal være rene klubblag. Hver klubb kan starte med flere lag. I slike tilfeller kalles lagene 1. lag, 2. lag osv. Se ellers §127. Hvert lag kan melde på 1 reservehest, som kan erstatte hest som må utgå av veterinærmedisinsk årsak. Skiftet kan skje senest før start av den aktuelle klasse. Se også § 144.5.
3. For hver klasse der en NM-avdeling for lag inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM-deltagerne. Lagene rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester Lag blir det laget som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.
4. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i maraton, deretter
plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.

§ 9 – Grenmesterskap
1. Grenmesterskap dressur
Grenmesterskapet i dressur består av: Klasse 3 og klasse 4a/4b. Bare dersom minst 6 ekvipasjer oppnår 60% eller mer i klasse 3, går 2. omgang i hhv klasse 4a– MC:2 Ponni (finale), og klasse 4b – LA:4 (trøsteklasse). Bare ekvipasjer med minst 60% i klasse 3 går videre til klasse 4a, og maksimalt de 12 beste ekvipasjene fra klasse 3. De resterende ekvipasjene går videre til klasse 4b. Dersom færre enn 6 ekvipasjer oppnår 60% eller mer i klasse 3, går alle ekvipasjene fra klasse 3 til finale i klasse 4b.
2. Grenmesterskapet i sprang
Grenmesterskap sprang består av: Klasse 14 og klasse 19.
– 69 – (KR I – 10. mars 2019)
3. Grenmesterskapet i kjøring
Grenmesterskap kjøring består av:
Klasse 7 – Dressurkjøring
klasse 10 – Maratonkjøring og
klasse 13 – Presisjonskjøring

§ 10 – Resultatberegning
1. Klassevinnere blir kåret etter vanlig utregning av poeng.
2. For NM omregnes resultatene fra hver avdeling til konkurransepoeng etter følgende tabell, etter at klassens resultat er utregnet på vanlig måte, og det er satt opp en egen rangering for deltagerne i det aktuelle mesterskap. N = antall deltagere i mesterskapsavdelingen.
Plassering: 1 Konkurransepoeng: N + 5
2 N + 2
3 N
4 N – 2
5 N – 3
6 N – 4
osv helt til siste ekvipasje som har gjennomført får 2 p.
Ekvipasjer som er eliminert eller har trukket seg får 0 p.
Ved lik plassering, f.eks. to på 3. plass, blir poengene for 3. og 4. plass lagt sammen og delt
på antallet likt plasserte.
3. I NM individuelt summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene, og ekvipasjen med høyest antall poengsum er vinner.
4. I NM for lag summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene for alle ekvipasjene som inngår på laget, og laget med høyest poengsum er vinner.
5. I grenmesterskapene utregnes resultatene slik:
Dressur: Bare ekvipasjer som har startet finalen, rangeres i grenmesterskapet. Prosentresultatene fra hver av de to avdelingene legges sammen, og ekvipasjen med høyest samlet poengsum er vinner osv. Ved lik plassering er resultatet fra 2. avdeling gjeldende. Startende i trøsteklassen
rangeres på samme måte, men rangeres ikke i grenmesterskapet.
Sprang: Antall feilpoeng fra de to grunnomgangene legges sammen, og ekvipasjen med lavest
samlet antall feil er vinner osv. Ved likt antall feil på medaljeplass legges resultatet fra 2. avdeling til grunn, deretter resultatet fra 1. avdeling. Dersom noen fortsatt er likeplasserte på 1.-, 2.- og 3.- plass, avgjøres plasseringen gjennom omhopping over samme omhoppingsbane som for Klasse 20.
Kjøring: Resultatet etter de tre enkeltkonkurransene regnes ut på vanlig måte. Ved lik plassering se KR IX § 913.2.
6. Eliminering og utelukkelse
a) Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller med i sammendraget, har rett til å starte resterende klasser den er meldt til, og skal regnes med i sammendraget.
b) Hest som elimineres pga. veterinære forhold, og ekvipasje som utelukkes fra en klasse, er utelukket fra hele mesterskapet. For ekvipasje som elimineres av andre grunner, avgjør OD om ekvipasjen får starte i resterende klasser. Ekvipasjen skal i så fall regnes med i sammendraget.
c) Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør OD om elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren.
– 70 – (KR I – 10. mars 2019)
d) Ekvipasje som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat i en eller
flere klasser, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Ekvipasje som er utelukket fra en avdeling, er utelukket fra hele mesterskapet.

§ 11 – Premiering
1. I hver enkelt klasse er det vanlig individuell premiering. Deltakerne i NM Junior og NM Senior og Grenmesterskapene rangeres i egne resultatlister,
men premieres ikke særskilt ut over det som fremgår av pkt 2 nedenfor.
2. I Norgesmesterskapene individuelt og lag deles det ut medaljer (gull, sølv og bronse). Medaljer deles bare ut til ekvipasjer som har godkjent resultat i alle tre deløvelser.
I NM Junior og NM Senior deles det ut pokaler til nr 1, 2 og 3. Medaljer og pokaler settes opp av Norges Fjordhestlag. Medaljevinnere får også gavepremier og eventuelle pengepremier av arrangøren. Pengepremiene spesifiseres i stevneinvitasjonen (KR 1 § 147). Øvrige plasserte i sammendraget premieres etter vanlig premiering.
3. Premiering av grenmesterskapene:
Plasserte i Grenmesterskapene premieres etter vanlig individuell premiering.

§ 12 – Spesifisering av klassene
Dressurridning
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurprogram fra NRYF.
Dressurkjøring (A-konkurranse, kjøring)
Bane 40×80
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurkjøreprogram for det aktuelle nivå.
Maratonkjøring (B-konkurranse, kjøring)
Klassene følger bestemmelsene i KR IX for ponni kat I
Presisjonskjøring (C-konkurranse, kjøring)
Utdanning: Bed. A 0
Klassene følger bestemmelsene i KR IX for ponni kat I
Lett: Bed. A0
Klassene følger bestemmelsene i KR IX for ponni kat I
Middels Bed. A1A
Klassene følger bestemmelsene i KR IX for ponni kat I
Sprangridning
Banelengdene skal tilpasses som for ponni kat I
Kombinasjoner: etter tabell for ponni kat I
Sprang 0,60m. Bed 280 Feil og Stil
Banen følger bestemmelser for Lett D ponni kat I. Bygges som for 4-åringer.
Sprang 0,70m. Bed 280 Feil og Stil
Banen følger bestemmelser for Lett C ponni kat I. Bygges som for 5-åringer.
Sprang 0,80m. Bed 238.2.2 (klasse 17)
– 71 – (KR I – 10. mars 2019)
Banen følger bestemmelser for LC ponni kat I. Bygges som for 6-åringer,
ingen kombinasjoner.
Sprang 0,80m. Bed 238.2.2 (klasse 14 og 18)
Banen følger bestemmelser for LB ponni kat I
Sprang 0,90m. Bed 238.1.2
Banen følger bestemmelser for LA ponni kat I

§ 13 – Fremtidige endringer
Statuttene kan endres hvert annet år. Nyreviderte statutter kunngjøres av NRYF, i Fjordhesten
og på www.fjordhest.no.