Mesterskap for fjordhest

Informasjonsside for Norsk, Nordisk og Europeisk Mesterskap for fjordhest

Statutter for Nordisk mesterskap for fjordhest

§ 1. Formål

Nordisk Mesterskap for fjordhest er en konkurranse der innholdet tilpasses fjordhestens og ryttere/kuskers allsidige ferdigheter. Mesterskapet skal fremme allsidig og særskilt bruk av fjordhest i de nordiske landene, samtidig som det skaper kontakt og fellesskap mellom de nordiske land. Konkurransen består av forskjellige ride-/ kjøre- øvelser tilpasset fjordhestens egenart. Deltagende land er Norge, Sverige, Danmark og Finland. For at stevnet skal ha mesterskapsstatus skal minst 2 land være representert.

§ 2. Reglement

Deltagende land skal tilfredsstille de krav deres respektive lands hestesport-organisasjoner stiller for deltagelse i konkurranser på det nivå øvelsene i Nordisk mesterskap til enhver tid ligger på. Deltagende ekvipasjer konkurrerer på fjordhest av ren rase med kjent stamtavle. De respektive nasjonale fjordhestorganisasjoner fastsetter hver for seg hvilke kriterier og krav de vil stille til stamtavler på hester fra sitt land som ønsker å delta i Nordisk Mesterskap for Fjordhest.

Utover de spesifiseringer og unntak som nevnes i disse statuttene skal arrangørlandets nasjonale konkurransereglement generelt og i de enkelte grener benyttes. Arrangør bør i god tid og senest to måneder før stevnet legge ut informasjon om tillatt utstyr og andre viktige momenter fra nasjonalt regelverk. Nasjonalt regelverk skal legges ut eller linkes til i sin helhet så startende kan se på regelverket ved behov.

Ved 2 eller flere påmeldte juniorer i et grenmesterskap vil det arrangeres egne mesterskapsklasser for disse.

Det individuelle allroundmesterskapet er en konkurranse der det er hestene som konkurrerer, hver hest kan derfor starte i individuell allround med opptil tre forskjellige ryttere/kusker, en i hver øvelse. I Nordisk Mesterskap for Fjordhest Allround konkurreres det i 3 grenøvelser: Dressurridning, Presisjonskjøring og Sprangridning.

Det konkurreres i 4 grenmesterskap, dressurridning, sprangridning, kjøring 1-spann og kjøring 2-spann.

Lagkonkurransen er et allroundmesterskap der hvert lag består av tre ekvipasjer fra samme land. Ekvipasje 1 starter dressurridning, ekvipasje 2 starter sprangridning og ekvipasje 3 starter kjøring, 1 spann (dressur, presisjon og maraton, samlet resultat teller). En hest eller rytter/kusk kan bare inngå i et lag og kun starte en gang på laget. Hvert lag kan sette inn en reservehest, som kan erstatte hest som utgår før eller under mesterskapet av veterinærmedisinsk årsak. Det kan ikke hentes ekvipasjer fra andre meldte lag.  Hvert land kan melde inntil 3 lag.

Hver hest kan starte max to klasser pr. dag. Ryttere/kusker skal selv vurdere sine hesters kondisjon for å gå to klasser pr dag. Overdommer kan nekte en hest å starte så mye dersom han/hun vurderer hestens kondisjon som for dårlig. Dette vedtaket kan ikke ankes.

Eliminering/ utelukkelse:

a) Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller med i sammendraget, har rett til å starte resterende klasser den er meldt til og skal regnes med i sammendraget.

b) Hest som elimineres pga. veterinære forhold og ekvipasje som utelukkes fra en klasse, er utelukket fra hele mesterskapet. For ekvipasje som elimineres av andre grunner, avgjør overdommer om ekvipasjen får starte i resterende klasser. Ekvipasjen skal i så fall regnes med i sammendraget.

c) Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør overdommer om elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren.

d) Ekvipasje som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat i en eller flere klasser, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Lag der en av ekvipasjene som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat, kan i sammendraget ikke rangeres foran et lag der deltagere har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Ekvipasje som er utelukket fra en avdeling, er utelukket fra hele mesterskapet.

§ 3. Uttagning/Kvalifisering

De respektive nasjonale fjordhest-organisasjoner fastsetter hver for seg hvilke kriterier og krav de vil stille for ekvipasjer fra sitt land som ønsker å delta i Nordisk Mesterskap for Fjordhest.

§ 4. Dommere

Det skal benyttes kvalifiserte, autoriserte dommere, godkjent for de respektive klasser av arrangørlandets hestesportsorganisasjon. Aspiranter skal ikke benyttes.

§ 5. Veterinærbesiktigelse av hestene, oppstalling

Veterinærbesiktning er obligatorisk for hester som starter i nordiske klasser. Undersøkelsen skal gjennomføres før første mesterskapsstart, og for hester som har gått maratonkjøring; hesten vises på begge volter i vogn for overdommer i forkant av start i presisjonskjøring. Andre regler kan gjelder for ulike land, informasjon om det må gis i god tid før stevnet, minimum to måneder. Tid for veterinærbesiktningen skal angis i rytter/ kuskemelding

§ 6. Nordisk Mesterskaps klasser og deløvelser

Følgende klasser benyttes i allround individuelt mesterskap

  • Senior:

1) Dressurprogram FEI’s Team Competition Test for Children

2) Presisjonskjøring + 30 cm

3) Sprangridning 0.80 m

  • Junior:

1) Dressurprogram FEI’s Preliminary Competition B Test for Children

2) Presisjonskjøring + 30 cm

3) Sprang 0.80 m

Følgende klasser benyttes i Nordisk grenmesterskap i dressurridning:

  • Senior:

1. avd: FEI’s Preliminary Competition test for Ponies

2. avd: FEI’s Team Competition test for Ponies

  • Junior:

1. avd: FEI’s Preliminary Competition B test for Children

2. avd: FEI’s Team Competition Test for Children

Følgende klasser benyttes i Nordisk grenmesterskap i sprangridning:

  • Senior:

1. avdeling: 0,80 m

2. avdeling: 0,90 m

  • Junior:

1.avdeling: 0,80m

2.avdeling: 0.85 m

Dersom det ikke skilles på Junior/Senior går mesterskapet i Seniorklasser.

Det er ønskelig med teknisk vanskelige baner. 2.avdeling skal ha høyere teknisk vanskelighetsgrad enn 1.avd. Det kan brukes fyll/matte i og under hindrene, men ikke ren vanngrav. Forøvrig benyttes bestemmelser for kat. 1- ponni, dog med minimumstempo 325 m/min.

Følgende klasser benyttes i Nordisk grenmesterskap i kjøring enspent:

  • Senior:

A: Dressurprogram FEI Test 2A

B: Maraton A-etappe min 4/max 6km, fart 14km/t. E-etappe min 6/max 8 km, fart 12 km/h. Max 7 hinder/max 6 porter per hinder (inntil 3 hinder kan benyttes 2 ganger i en klasse).

C. Presisjonskjøring + 20 cm Fart 250 m/min

  • Junior:

A: Dressurprogram FEI Juniors and Young Drivers

B: Maraton A-etappe min 4/max 6km, fart 14km/t. E-etappe min 4/max 6 km, fart 12 km/h. Max 5 hinder/max 5 porter per hinder (inntil 2 hinder kan benyttes 2 ganger i en klasse).

C. Presisjonskjøring + 30 cm Fart 220 m/min

Bedømming i presisjonskjøring: Ekvipasjer med likt antall feil i grunnomgang skilles på tiden, ingen omkjøring.

Følgende klasser benyttes i Nordisk grenmesterskap i kjøring 2-spann:

A: Dressurkjøring som for enspent

B: Maratonkjøring som for enspent

C: Presisjonskjøring som for enspent

Bedømming presisjon som for enspent

Følgende klasser benyttes i Nordisk lagmesterskap:

1) Dressur 2. avdeling av grenmesterskapet for senior

2) Sprangridning 2. avdeling av grenmesterskapet for senior

3) Full kjørekonkurranse: 1-spann 3 grener

Arrangøren står fritt til å arrangere flere klasser/konkurranser under arrangementet.

Alle dressurprogrammer ligger på FEI’s sider og på de nasjonale rytterforbunds hjemmesider.

Banemål 100x40m i dressurkjøring, men kan gjøres unntak hvis ikke tilgjengelig på stevneplass.

§ 7. Utregning av sammenlagt resultater

Allroundkonkurransen:

Det skal lages separate resultatlister for de ekvipasjer som starter i allroundklassen i tillegg til klassenes ordinære resultatliste. Resultatene fra dressurridningen, presisjonskjøringen og sprangridningen omregnes til plasspoeng etter antall deltagere, ut fra de separate resultatlistene for allround slik at øvrige deltagere ikke teller med. Nr 1 får poeng likt antall deltagere, nr 2 får poeng likt antall deltagere – 1 osv. Dersom samme ekvipasje utfører alle tre grenene gies 3 ekstra poeng.

I tillegg gis tilleggspoeng til de plasserte i klassen. Antall plasserte er ¼ av antall startende. Nr 1 får tilleggspoeng likt antall plasserte, nr 2 får tilleggspoeng likt antall plasserte – 1 osv. Dette gir 2 poengs forskjell i totalpoeng for de plasserte og 1 poengs forskjell for de resterende. Ved lik plassering deles poengene.

Eks: 10 deltagere og 3 plasserte.

Plass: Plasspoeng: Tilleggspoeng: Totalpoeng:

Nr. 1 10 3 13

Nr. 2 9 2 11

Nr. 3 8 1 9

Nr. 4 7 7

Nr. 5 6 6

Nr. 6 5 5

Nr. 7 4 4

Nr. 8 3 3

Nr. 9 2 2

Nr.10 1 1

Sammenlagtresultatet / sluttresultatet i allroundklassen er totalpoeng for hver klasse lagt sammen. Dersom det blir flere hester med samme antall totalpoeng på sammenlagt medaljeplass, skal plasseringen i presisjonskjøringen bestemme rangeringen, dernest plassering i dressurridning og tilslutt plasseringen i sprangridningen.

Grenmesterskapene:

Ekvipasjenes sluttresultat regnes ut på følgende måte:

Dressur: Prosent 1. avd. + prosent 2. avd.

Sprang: Som allround

Kjøring: Standard straffepoengutregning.

Ved likeplasserte benyttes følgende kriterier for å skille:

Dressur: Prosent fra 2. avd. teller mest.

Sprang: Totale feilpoeng fra 2. avdeling.

Kjøring: Færrest feilpoeng fra maratonen.

Lagkonkurransen:

Det skal lages separate resultatlister for de ekvipasjer som deltar i lagkonkurransen i tillegg til klassenes ordinære resultatlister. Ut fra disse separate listene regnes sammenlagtresultatet ut på samme måte som for allround. Totalpoengene for hver ekvipasje legges sammen til lagets totale poengsum.

§ 8. Premiering

Det er individuell premiering i hver klasse.

I Nordisk Individuell Allround deles ut medaljer (gull, sølv, bronse) + pokaler (1,2,3) og sløyfer til hesten.

I de tre Grenmesterskapene deles ut medaljer (gull, sølv, bronse) + pokaler (1,2,3) og sløyfer.

I Nordisk lag deles ut medaljer (gull, sølv, bronse) og sløyfer til hver ekvipasje i laget.

Dersom det i et mesterskap kun er 3 startende (individuelle ekvipasjer eller lag) skal det kun deles ut gull og sølv. Ved 4 eller flere startende deles gull, sølv og bronse.

Øvrige plasserte premieres etter arrangørlandets gjeldende regler.

Gullmedaljevinnere skal få vinnerdekken evt. sponsordekken.

Det kan i tillegg gis gavepremier/sponsorpremier etter arrangørens ønske.

Det oppfordres til å dele ut stallplaketter eller deltagerrosetter til alle som deltar ved Nordisk mesterskap for Fjordhest.

§ 9. Generelt

Konkurransen arrangeres over minimum 3 dager. Arrangøren må gjerne benytte flere dager til klassene. Også andre grener/klasser kan arrangeres under stevnet, men er da ikke mesterskapsklasser. I mesterskapene skal kun rides/kjøres en mesterskapsklasse pr dag.

Nordisk Mesterskap arrangeres på rundgang annethvert år. Den nasjonale fjordhest-organisasjonen i arrangørlandet er ansvarlig for arrangementet evt. i samarbeid med lokale klubber/foreninger. Landet bestemmes minimum 2 år på forhånd. Arrangørlandene kan bytte seg imellom. Dersom et arrangørland ikke ser seg i stand til ta på seg arrangementet, skal det gis beskjed om dette til de andre land minimum 2 år i forveien.

Statuttene revideres ved behov, dog ikke oftere enn etter to gjennomførte mesterskap.

Mai 2017