Statuttene for NM for Fjordhest er utarbeidet av Norges Fjordhestlag i samråd med NRYF med grunnlag i KR§ 150.10. Statuttene revideres hvert annet år innen 31. desember og endringene offentliggjøres av NRYF. 

      § 1 Formål 
NM for Fjordhest er en kombinert konkurranse der formålet er å fremme allsidig bruk av fjordhesten. Konkurransen består av ulike ride- og kjøreøvelser, tilpasset fjordhestens egenart, slik at ekvipasjens allsidige ferdigheter blir vektlagt.
Grenmesterskapene er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner. Grenmesterskapene har ikke NM-status, men følger de samme reglene som for NM.
   §2 Generelt 
1. Stevnet er åpent for ryttere som er medlem av klubb tilsluttet NRYF. Stevnet er også åpent for utenlandske ryttere i henhold til KR I § 130.1. NM- klassene er åpne for ryttere og hester som fyller kravene i § 150.1. Ryttere/kusker må i tillegg være medlem av Norges Fjordhestlag.2. Stevnet er åpent for Fjordhest av ren rase. Norskfødte hester skal ha rødt eller blått pass utstedt av Norsk Hestesenter. Hester med blått pass skal ha kåret far. Utenlandskfødte hester skal ha pass fra fødelandet med opplysninger om rase og avstamning, alternativt pass fra Norsk Hestesenter, for øvrig gjelder regler som for norskfødte hester.3. NM for Fjordhest defineres som et Landsstevne, og stevneinvitasjon, overdommer, Chief Steward og teknisk delegat skal godkjennes av NRYF. Stevnet teller likevel som D-stevne når det gjelder kvalifisering til andre konkurranser enn det som omtales i KR I Tillegg 1. Med enkelte unntak, som spesifisert i disse statutter, følger NM for Fjordhest og grenmesterskapene det konkurransereglement (KR) som til enhver tid gjelder i NRYF .4. I kjøredelen av denne konkurransen kan det som unntak fra L-stevne i kjøring, inngå kun en to eller tre deløvelser  ( A – B – C ).
  § 3 Kvalifisering og påmelding 
1. Hver hest kan starte maksimum to klasser daglig. Overdommer kan nekte en hest å starte en eller flere klasser dersom han vurderer hestens kondisjon som for dårlig (jf § 123.3).2. Følgende aldersgrenser gjelder:
Definisjon av junior og senior se § 122.
Junior kan delta i individuelt NM f.o.m. det året vedkommende fyller 14 år.
For å delta på NM Lag i dressur eller sprang må vedkommende fylle 13 år i inneværende år.
For å delta i klasser i kjøring må kusk fylle 14 år i innværende år.
For å delta i andre åpne klasser må vedkommende fylle 12 år i inneværende år.3. All kvalifisering må ha skjedd i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i første klasse under mesterskapet, på distriktsstevne eller høyere. Der ikke annet er nevnt, gjelder kvalifisering i henhold til KR og for åpne klasser se under på punkt nr 6.4. For å delta i NM Junior og Senior må deltagende ekvipasjer ha fullført sprang og kjøring på det aktuelle nivå med godkjent resultat og oppnådd minst 55 % på det aktuelle nivå i dressur. For NM Lag må den enkelte ekvipasje være kvalifisert etter samme krav som for åpne klasser.5. For grenmesterskapene kreves følgende kvalifisering:
For dressur: Minst oppnådd 58 % i LA.
For sprang: 2 grunnomganger 1,00 m-hopping med maks 12 feilpoeng til sammen.
For kjøring: I klassenivå Middels ha oppnådd minst 50% i deløvelse A og gjennomført deløvelsene B og C uten å ha blitt eliminert eller utelukket.

6. I alle åpne klasser må kvalifiseringen ha skjedd i løpet av inneværende år, i dressur må ekvipasjen minst ha oppnådd 55 % på samme klassenivå, i åpne klasser sprang må ekvipasjen minst å oppnådd godkjent resultat på samme klassenivå. For 60 og 70 cm kan denne kvalifiseringen skje på utvidet klubbstevne. For kjøring gjelder kvalifisering i hht KRIX.

7. For ekvipasjer som skal starte BUF, gjelder samme kvalifikasjonskrav som for åpne klasser bortsett fra dressur hvor kravet er 4. 50% på samme klassenivå. (Det henvises ellers til egne statutter for BUF, som kommer i tillegg til statuttene for NM.)

8. Dokumentasjon på kvalifisering sendes sammen med påmeldingen, eller leveres arrangøren senest før start i første klasse i mesterskapet. (Se KR I § 126)
For lagmesterskapene er den klubb ekvipasjene er påmeldt gjennom, ansvarlig for korrekt påmelding og startberettigelse for ekvipasjene (KR 1 § 144.3) Lagsammensetningen må fremgå av påmeldingen og kan ikke endres etter starterklæringsfristen.

   § 4 Dommere og banebyggere
1. Dressurklassene som inngår i NM, skal dømmes av 3 dommere, hvorav hoveddommer skal være minst DDII og de to andre minst DDI. De andre klassene skal dømmes av dommere med autorisasjonsgrad minst DDI (dressur), KDI (kjøring) og SDI (sprang). Dressurklasser som ikke ingår i NM, skal dømmes av minst 2 dommere.2. Det oppnevnes en Overdommer og Teknisk delegat for hele stevnet, se KR1§§ 160 og 161. OD og TD kan være samme person hvis vedkommende er minst DII i en eller flere av de ak-tuelle grener. OD og/eller TD bør ha kompetanse i kjøring. Ved behov kan det oppnevnes egen TD for en eller flere grener.
For dressurklassene som inngår i NM, utgjør hoveddommer og overdommer appellkomite, som skal behandle forhold som angår selve dressurkonkurransen.3. Banebygger i sprang skal være minst SBI. Banebygger i kjøring skal være minst KBI.
§ 5 Undersøkelse og besiktigelse av hestene. Oppstalling 
Undersøkelse og besiktigelse av hester som skal delta i NM, NM lag eller grenmesterskap skal skje som angitt i KR1 § 194.2.a og KR IX § 926.1,2,5-8. Første undersøkelse og første besiktigelse skal skje før første gang den aktuelle hest starter.
Oppstalling: Se KR I § 194.1
   § 6 Stevnets klasser 
1. Følgende klasser skal arrangeres. Rekkefølgen på klasser og stevnedager kan omrokkeres, men hensynet til hestene skal alltid tas i betraktning ved programoppsettet.
I tillegg kan arrangøren gjerne sette opp andre klasser og utvide til flere dager; i samråd med Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget.
Dersom arrangører ikke har tilgang til 20x60m bane for dressurridning, kan dispensasjon gis av Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget til å bruke program på samme klassenivå som går på 20x40m bane.

Dag 1
Klasse 1: Dressurridning LC:2
Åpen for ekvipasjer som ikke har startet LA eller høyere eller starter klasse 3 eller 4.
Klasse 2: Dressurridning LB:3
Med NM for Junior avd. 1 innlagt.
Klasse 3: Dressurridning LA:3
Med NM for Senior avd.1, NM lag avd. 1og Grenmesterskap for dressur avd. 1 innlagt
Klasse 4a: Dressurridning LA:6
Med finale i Grenmesterskap dressur innlagt
Klasse 4b: Dressurridning LA:4
Med finale/trøstefinale for Grenmesterskap i dressur innlagt
Dag 2  
Klasse 5: Dressurkjøring LC
Klasse 6: Dressurkjøring LB
Klasse 7: Dressurkjøring MB
Med Grenmesterskap for kjøring avd. 1 innlagt.
Dag 3   
Klasse 8: Maraton LC
Klasse 9: Maraton LB
Klasse 10: Maratonkjøring MB.
Med NM for Senior avd. 2, NM lag avd. 2 og Grenmesterskap kjøring avd. 2. innlagt.
Dag 4   
Klasse 11: Presisjonskjøring LC
Klasse 12: Presisjonskjøring LB
Klasse 13: Presisjonskjøring MB
Med NM for Junior avd.2 og Grenmesterskap kjøring avd. 3 innlagt .
Dag 5   
Klasse 14: Sprangridning 0,60m
Klasse 15: Sprangridning 0,70m
Klasse 16: Sprangridning 0,80m
Med NM for Junior avd.3 og NM for senior avd.3, NM lag avd.3, og Grenmesterskap sprang avd.1 innlagt.
Klasse 17: Sprangridning 1,00m
Med Grenmesterskap sprang avd.2 innlagt.

 

§ 7 NM individuell 
1. Det konkurreres i følgende individuelle mesterskap:NM – Junior individuell: sammendrag av klassene 2, 13 og 16.
NM – Senior individuell: sammendrag av klassene 3, 10 og 16.2. For hver NM-klasse der en NM- avdeling individuelt inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM-deltagerne. Deltagerne rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester blir ekvipasjen som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.3. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i kjøring (presisjonskjøringen (j) eller maraton (sr)), deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.
     § 8 NM lag
1. NM lag går i klasse 3, 10 og 16.2. Et lag består av tre ekvipasjer, som alle teller i sammendraget. Hver hest og hver rytter/kusk kan bare starte én gang på laget, og kan bare inngå i ett lag.
Ekvipasje 1 starter dressurridning, ekvipasje 2 starter maratonkjøring, og ekvipasje 3 starter sprang. Lagene skal være rene klubblag. Hver klubb kan starte med flere lag. I slike tilfeller kalles lagene 1.lag, 2.lag osv. Se ellers §127.
Hvert lag kan melde på 1 reservehest, som kan erstatte hest som må utgå av veterinærmedisinsk årsak. Skiftet kan skje senest før start av den aktuelle klasse. Se også § 144.5.c.3. For hver klasse der en NM-avdeling for lag inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM- deltagerne. Lagene rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester Lag blir det laget som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.4. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i maraton, deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.
   § 9 Grenmesterskap 

Grenmesterskap dressur består av: Klasse 3 – LA:3 og
klasse 4a – LA:6/4b – LA:4.
Bare dersom minst 6 ekvipasjer oppnår 60 % eller mer i klasse 3, går 2. omgang i hhv klasse 4a – LA:6 (finale), og klasse 4b – LA:4 (trøstefinale). Bare ekvipasjer med minst 60 % i klasse 3 går videre til klasse 4a, og maksimalt de 12 beste ekvipasjene fra klasse 3. De resterende ekvipasjene går videre til klasse 4b.
Dersom færre enn 6 ekvipasjer oppnår 60 % eller mer i klasse 3, går alle ekvipasjene frå klasse 3 til finale i klasse 4b.
Grenmesterskap sprang består av: Klasse 16 0.80 m og
klasse 17 – 1,00 m.
Grenmesterskap kjøring består av: Klasse 7 – Dressurkjøring MB,
klasse 10 – Maratonkjøring MB og
klasse 13 – Presisjonskjøring MB

 

§ 10 Resultatberegning 
1. Klassevinnere blir kåret etter vanlig utregning av poeng.2. For NM omregnes resultatene fra hver avdeling til konkurransepoeng etter følgende tabell, etter at klassens resultat er utregnet på vanlig måte, og det er satt opp en egen rangering for deltagerne i det aktuelle mesterskap.
N = antall deltagere i mesterskapsavdelingen.

Plassering: 1 Konkurransepoeng: N + 5
2 N + 2
3 N
4 N – 2
5 N – 3
6 N – 4
osv helt til siste ekvipasje som har gjennomført får 2 p.

Ekvipasjer som er eliminert eller har trukket seg får 0 p.
Ved lik plassering, f.eks. to på 3. plass, blir poengene for 3 og 4 plass lagt sammen og delt på antallet likt plasserte .

3. I NM individuelt summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene, og ekvipasjen med høyest antall poengsum er vinner.

4. I NM for lag summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene for alle ekvipasjene som inngår på laget, og laget med høyest poengsum er vinner.

5. I grenmesterskapene utregnes resultatene slik:
Dressur: Bare ekvipasjer som har startet finalen, rangeres i grenmesterskapet. Prosentresultatene fra hver av de to avdelingene legges sammen, og ekvipasjen med høyest samlet poengsum er vinner osv. Ved lik plassering er resultatet fra 2. avdeling gjeldende. Startende i trøsteklassen rangeres på samme måte, men rangeres ikke i grenmesterskapet.

Sprang: Antall feilpoeng fra de to grunnomgangene legges sammen, og ekvipasjen med lavest samlet antall feil er vinner osv. Ved likt antall feil på medaljeplass legges resultatet fra 2. avdeling tilgrunn, deretter resultatet fra 1. avdeling. Dersom noen fortsatt er likeplassert på 1.-, 2.- og 3.- plass, avgjøres plasseringen gjennom omhopping over samme omhoppingsbane som for klasse 17.

Kjøring: Resultat etter tre deløvelser legges sammen på vanlig måte. Ved lik plassering se KR IX § 932.2 b.

6. Eliminering og utelukkelse
a) Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller med i sammendraget, har rett til å starte resterende klasser den er meldt til og skal regnes med i sammendraget.
b) Hest som elimineres pga. veterinære forhold, og ekvipasje som utelukkes fra en klasse, er utelukket fra hele mesterskapet. For ekvipasje som elimineres av andre grunner, avgjør OD om ekvipasjen får starte i resterende klasser. Ekvipasjen skal i så fall regnes med i sammendraget.
c) Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør OD om elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren.
d) Ekvipasje som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat i en eller flere klasser, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Ekvipasje som er utelukket fra en avdeling, er utelukket fra hele mesterskapet.

§ 11 Premiering 
1. I hver enkelt klasse er det vanlig individuell premiering.
Deltakerne i NM Junior og NM Senior og Grenmesterskapene rangeres i egne resultatlister, men premieres ikke særskilt ut over det som fremgår av pkt 2 nedenfor.2. I Norgesmesterskapene individuelt og lag deles det ut medaljer (gull, sølv og bronse). Medaljer deles bare ut til ekvipasjer som har godkjent resultat i alle tre deløvelser.
I NM Junior og NM Senior deles det ut pokaler til nr 1, 2 og 3. Medaljer og pokaler settes opp av Norges Fjordhestlag.
Medaljevinnere får også gavepremier og eventuelle pengepremier av arrangøren.
Pengepremiene spesifiseres i stevneinvitasjonen (KR 1 § 148.3). Øvrige plasserte i sammendraget premieres etter vanlig premiering.3. Premiering av grenmesterskapene:
Plasserte i Grenmesterskapene premieres etter vanlig individuell premiering.
§ 12 Spesifisering av klassene 
Dressurridning
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurprogram fra NRYF.Dressurkjøring (A-konkurranse, kjøring)
Bane 40×80
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurkjøreprogram for det aktuelle nivå.Maratonkjøring (B- konkurranse, kjøring)
Klassene følger bestemmelsene i KR IX for ponni kat IPresisjonskjøring (C-konkurranse, kjøring)
Lett C:     Bed. A 0
Hinderbredde:     Vognens sporbredde + 50 cm
Klassene følger ellers bestemmelsene i KR IX for ponni kat I
Lett B:     Bed. A 0
Hinderbredde:     Vognens sporbredde + 40 cm
Klassene følger ellers bestemmelsene i KR IX for ponni kat I
Middels B:    Bedømmelse A1A
Hinderbredde:     Vognens sporbredde + 30 cm
Klassene følger ellers bestemmelsene i KR IX for ponni kat ISprangridning 
Banelengdene skal tilpasses som for ponni kat I
Kombinasjoner: etter tabell for ponni kat I

Sprang 0,60m. Bed 280 Feil og Stil
Banen følger bestemmelser for Lett D ponni kat I
Sprang 0,70m. Bed 280 Feil og Stil
Banen følger bestemmelser for Lett C ponni kat I
Sprang 0,80m. Bed 238.2.2
Banen følger bestemmelser for LB ponni kat I
Sprang 1,00m. Bed 238.1.2
Banen følger bestemmelser for LA ponni kat I

  § 13 Fremtidige endringer 
Statuttene kan endres hvert annet år. Nyreviderte statutter kunngjøres av NRYF, i Fjordhesten og på www.fjordhest.no.

Statutter for BUF – Beste unge fjordhest

1.     Formål
Stimulere til avl og utdanning av kvalitetshester i Norge.
Stimulere til allsidig bruk av fjordhest som en allroundhest.
Øke samarbeid mellom sport og avl.
Talentjakt på morgendagens elitehest.
Vurdering av samlede årganger i konkurranse på aldersrelatert nivå.
Markedsføre fjordhesten som konkurransehest.
På sikt kunne anvende BUF som virkemiddel for indeksering av avlshester.Stevnet avvikles som en del av NM-Fjordhest.
2.   Deltakere
Alle 4-, 5- og 6-års hester som har løst hestelisens i Norges Rytterforbund (NRYF) og er stambokførte som fjordhester kan delta. Ryttere / kusker må være lisensiert i henhold til Norges Rytterforbunds konkurransereglement.For å stimulere til bedekning av unge hopper, kan 5, 6- og 7-års hopper som har hatt føll som 3-6-åringer starte på henholdsvis 4, 5- og 6-åringenes premisser. Det betyr imidlertid ikke at de kan starte flere ganger i samme årgangsklasse. Det samme vil gjelde for hingster som er kåret som 4 åring med utvidet bruksprøve og gått i avl/slipp med minst 3 bedekte hopper.
3. Premiering
Premieringen av de forskjellige aldersklassene fastsettes av arrangør. Norges Fjordhestlag oppfordrer arrangøren til å dele ut dekken og sløyfe til eier av vinnerhesten i hver av aldersklassene i tillegg til premie til oppdretter (forutsatt at hesten er norskoppdrettet). De andre premierte mottar sløyfe. Arrangør avgjør om delmomentene i konkurransen skal premieres, da kun med sløyfe.Premier beregnes ut fra antall innmeldte hester i de respektive årganger. Dersom det i en alderskategori kun er 3 startende skal det kun deles ut gull og sølv. Ved 4 eller flere startende deles gull, sølv og bronse.Hesteeiere og oppdrettere oppfordres å møte til premieutdeling.Det vil bli utdelt utmerkelse fra Norges Fjordhestlag til oppdretter av beste norskfødte 4-, 5- og 6- års hest.Når en hingst har hatt 5 plasserte avkom blant Beste Unge Fjordhester mottar hingsteeier en utmerkelse fra Norges Fjordhestlag. For hopper gjelder 2 avkom for å motta tilsvarende utmerkelse.
4.   Klasser
Tellende klasser under NM fjordhest i henhold til statuttene for NM fjordhest. Merk at en hest ikke trenger starte alle klassene som inngår for sin årsklasse for å delta. I dressuren må man ha 50% i samme klassenivå som kvalifisering.For 4åringer: 
Dressurridning LC:2 (Klasse 1), Presisjonskjøring LC (klasse 11) og sprang 0,60m (klasse 14).For 5åringer: 
Dressurridning LB:2 (Klasse 2), Maratonkjøring LB (klasse 9) og Sprangridning 0,70m (Klasse 15).For 6åringer: 
Dressurridning LA:3 (Klasse 3), Maratonkjøring LB (Klasse 9) og Sprangridning 0,80m (Klasse 16).FELTRITT
Dersom en fjordhest gjennomfører følgende krav, skal resultatlister sendes inn til Aktivitetsutvalget innen 2 uker før tidspunkt for Norges Fjordhestlags Høstmøte, og enkel premiering vil foregå der.

Kvalifisering skjer på alle Lands- og Distriktsstevner. For 5-åringer: 2 kvalifiserende resultater i knøttecup For 6-åringer: 2 kvalifiserende resultater i 80 cm

Med kvalifiserende resultater regnes gjennomførte 3 deler med samlet maks 30 feilpoeng i terrengdelen (tid og ulydighet).

5. Utregning av resultat
Det skal lages separate resultatlister for de ekvipasjer som starter i aldersklassene i tillegg til klassenes ordinære resultatliste. Resultatene fra dressur, sprang og kjøring omregnes til plasspoeng etter antall deltagere. Nr 1 får poeng likt antall deltagere, nr 2 får poeng likt antall deltagere -1 osv. Dersom en ekvipasje ikke starter en av grenene blir null poeng satt i den øvelsen og det samme gjelder dersom øvelsen blir underkjent eller ekvipasjen blir diskvalifisert. I tillegg gis 2 tilleggspoeng til den øverst plasserte i klassen. Ved lik plassering deles poengene.Eksempel: 5 deltagere.

Plass: Plasspoeng: Tilleggspoeng: Totalpoeng:
Nr. 1: 5 2 7
Nr. 2: 4 0 4
Nr. 3: 3 0 3
Nr. 4: 2 0 2
Nr. 5: 1 0 1

Sammenlagtresultatet / sluttresultatet for hver ekvipasje er totalpoeng for hver klasse lagt sammen. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i kjøreklassen, deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.

Statuttene vil bli revidert hvert år med hensyn til sportslige krav.

 

SPONSORAR

advertisement advertisement