Avlsfremjande midlar frå Norges Fjordhestlag 2024

Midlar til kjøp og leige av hingst
Lag tilslutta Norges Fjordhestlag kan søke om midlar til kjøp og leige av hingst. Vi gir tilskot til kjøp og leige av 3-, 4- og 5-årshingstar. Tilskotet er i 2024 på kr. 10 000 per hingst. Lag som har fleire enn ein hingst vil kunne få støtte til fleire hingstar dersom det er rom for dette i NFL sitt budsjett.

Midlar til bedekking av unge hopper
I 2024 vert det gjeve kr. 2500 i tilskot til bedekning av 3, 4 og 5 år gamle  hopper. Innavlsgraden på avkommet må ikkje overstige 12,5% for at bedekninga skal kvalifisere til tilskot.

Midlar til hopper med lang avstand til hingst
Det er høve til å søke om stønad til dekking av utgifter ved sending av sæd frå Norsk Fjordhestsenter til hopper i Nordland, Troms og Finnmark. Det er og høve å søkje for hopper med lang avstand til hingst og med over 600 km frå seminstasjonen på Norsk Fjordhestsenter. Tilskotet vert sett ut i frå tilgjengelege midlar. Innavlsgraden på avkommet må ikkje overstige 12,5% for at bedekninga skal kvalifisere til tilskot.

Midlar til bruk av hingst med sjeldan stamme
Norges Fjordhestlag gir i 2024 tilskot på kr. 1500 til hopper som brukar hingsten Heggnes Bruse. Heggnes Bruse er den einaste hingsten som vart kåra med vekt på stamme i 2024. Innavlsgraden på avkommet må ikkje overstige 12,5% for at bedekninga skal kvalifisere til tilskot.

Søknad
Hoppeeigar må vere medlem i Norges Fjordhestlag for å kunne søke om avlsfremjande midlar. Ved manglande innsending av bedekningslister til Norsk Hestesenter kan avslfremjande midlar reduserast eller haldast attende.

Alle midlane har søknadsfrist 1. oktober. Det vil publiserast eit søknadsskjema på denne sida i god tid før fristen. Ved spørsmål, kontakt Norges Fjordhestlag på post@fjordhest.no.

SPONSORAR

advertisement advertisement