Marknadsføringsutvalet

Leiar:
Marit Evanger 

Stormyrveien 27
2550 Os i Østerdalen
Tlf.: 91774247
maritevanger@icloud.com

Medlem:
Anne Marit Løfaldli

Liagrendvegen 266
6658 Rindalsskogen
anne.marit.lofaldli@tine.no

Medlem:
Ingunn Larsen

Simsøveien 77
8890 Leirfjord
ingunnlarsen@live.no
452 17 735

Vara:
Birte Stabell Bakken
Oserødmyra 2
3138 Skallestad
birte@bjornhaug.no
997  04 667

Marknadsføringsutvalets arbeidsform og hovudoppgåver:

Utvalet legg sjølv opp ein plan for sitt arbeid og tildeler medlemmane oppgåver og ansvarsområder. Ved behov kan utvalet også oppnemne ressurspersonar utanfor utvalet til å hjelpe seg til å utføre ein del av dei oppgåvene dei ynskjer å gjennomføre.

Stand – På større arrangement i regi av NFL eller der fjordhesten deltek, som hingsteutstilling, NM, landsfinala for unghest og Haustmøtet, skal NFL ha stnad som utvalet har ansvar for. Stand utover dette bør utvalet sjølv vurdere om dei har ynskje om eller kapasitet til å vere til stade på.

Produktutval – Utvalet skal ha ei utval av produkt med logo og motiv av fjordhesten, som både kan seljast via nett og på stand. Utvalet vel sjølv sitt sortiment, men dette bør inkludere utstillingsskjorter, slips og vestar, samt genser allereie utvikla for NFL.

Sosiale media – Utvalet har ansvar for å synleggjere fjordhesten og arrangement på Instagram og Favebook. Utover dette kan utvalet også velje å gjere tilsvarande arbeid/promotering på andre digitale plattformar.

Utover desse oppgåvene er det ynskjeleg at marknadsføringsutvalet samarbeidar med aktivitetsutval og avslutval om kva for synleggjere som er ynskjeleg på ulike arrangement, slik at NFL sine gode samla mål for hesten og organisasjonen vert synt fram.

Haustmøtet og årsmøtet er ein arena der marknadsføringsutvalet presenterer sitt arbeid og hentar ynskjer frå medlemmane om produkter og tiltak dei kan arbeide med.

Marknadsføringsutvalet kan velje å utarbeide ein strategi for sitt arbeid. Dei skal lage ein årleg tiltaksplan som leggast fram for styret i Norges Fjordhestlag i løpet av hausten for godkjenning og økonomisk ramme for neste år.