Tid: Måndag 08.06. 2015 Kl. 20.30
Stad: Skype

Tilstade: Janne Seilen, Anne-Karin Løken, Vidar Heggheim, frå
adm. Asle Espe

Saker til orientering etter førre møte:
– Orientering om møte med styret på Norsk Hestesenter 03.06.2015
– NM for Fjordhest og møteplanlegging.

Sak 51/15 Godkjenning av referat møte 05/15.

Framlegg til vedtak:
Referat frå møte 05/15 godkjent.
Sak 52/15: Genbank –konservering av genetisk materiale.
Genressurssenteret har gjeve positiv tilbakemelding om stønad til prosjektet Langtidslagring av hingstesæd av dei særnorske hesterasane.
Dei kallar inn til møte 10. juni.

Vedtak:
Styret i Norges Fjordhestlag stiller med leiar og nestleiar på Skype i dette møtet, og Asle Espe møter i tillegg på vegne av AS Norsk Fjordhestsenter.
Styret går for at AS Norsk Fjordhestsenter skal ha ei sentral rolle i dette arbeidet i lag med dei andre aktørane.

Møtet slutt: 22.30
Nordfjordeid 19.06.2015

Asle Espe
referent