Møte: 07/15
Tid: Fredag 10. juli kl 1200
Stad: Stav, Gudbrandsdalen

Tilstade:
Janne Seilen, Anne Karin Løken, Vidar Heggheim, Kai Stein,
Knut Thunheim, Jenny Johnsen, frå adm. Asle Espe

Saker til orientering
etter førre møte :

– Prosjekt Kvalitetshest
– Genbank for nasjonale hesteraser
– Skeid
– Fjordhestøl
– Nettbutikken
– Nettsida
– Representantskapsmøte NHS og møte 15. juni om innavlsprogram, orientering ved Katrine Haugaard
– Generalforsamling NFHS
– Hingsteutstillinga 2015

Sak
53/15:
Godkjenning referat
møte 06/15.


Vedtak:
Referat frå møte 06/15 godkjent.
Sak
54/15:
Val av representant i arbeidsgruppe oppretta av LMD, som skal vurdere arbeidet med bevaring av norske hesteraser.

Vedtak:
Leiar representerer NFL i gruppa. Nestleiar er vara.
Sak
55/15:
Revidering av avlsplan 2016.

Vedtak:
Avlsutvalet utarbeidar fullstendig plan for revideringsarbeidet og involverer tidlegare arbeidsgruppe i arbeidet. Styret får planen for arbeidet i hende i god tid før neste styremøte.
Sak
56/15:
Søknad om utbetaling av fellesmidlar i anledning Oslo Horse Show

Vedtak:
Styret nyttar kr.15.000 av fellesmidlane til marknadsføring av Fjordhesten i forbindelse med Oslo Horse Show 2015 i samarbeid med Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest.
Sak
57/15:
Bruk av avlsmidlar 2015 og disponible fellesmidlar

Vedtak:
Avlsmidlar vert fordelt når ein har oversikt over tal bedekningar for 2015.
Avlsutvalet kjem med framlegg til bruken og styret tek saka opp til handsaming i eit seinare styremøte. Bruken av fellesmidlane må drøftast i samarbeid med dei to andre nasjonale raseorganisasjonane.
Sak
58/15
Styret sitt arbeid
Evaluering av styret sitt arbeid.Vedtak:
Evalueringa av styret sitt arbeid blir teken til etterretning.
Sak
59/15
Prosjekt det kan søkjast om midlar til frå norsk-svenske forskingssamarbeidet i lag med andre.

Vedtak:
Saka vert utsett til neste møte.
Sak
60/15
Haustmøte 2015 – innspel til programmet på fellesdel og rasespesifikk del

Vedtak:
Innspela frå styremøtet blir tatt vidare inn i arbeidsgruppa.
Sak
61/15
Søknad frå Ørsta og Volda Fjordhestlag om sponsing i høve kombinert utstilling 29. august

Vedtak:
Norges Fjordhestlag er positive til at arrangørar markerer eit ¬90-års jubileum. Styret viser til tidlegare vedtak om at ein ikkje har høve til å sponse slike arrangement.
Sak
62/15
Vidare samarbeid med Norsk Fjordhestsenter

Vedtak:
Norges Fjordhestlag er positive til eit tett samarbeid med Norsk Fjordhestsenter og sender notat til styreleiar om organiseringa/fordeling av arbeidsoppgåver.
Sak
63/15
Carnet til deltakarar under Nordisk Meisterskap for Fjordhest 2015

Vedtak :
Norges Fjordhestlag dekkjer kostnaden på om lag kr. 5000,- med carnet for deltakarane på arrangementet.
Sak
64/15
Handtering av nyimporterte hingstar og godkjenning av tidlegare bruksprøver frå heimlandet

Vedtak:
Importerte hingstar førstegongs kåra i Norge skal handterast på same måte som norske hingstar og gjennomføre utvida bruksprøver året etter, med mindre det kan leggast fram dokumentasjon på at hingsten har gjennomgått og bestått identiske prøver i heimlandet.
Sak
65/15
Samarbeid mellom Norges Fjordhestlag og NM-arrangør

Vedtak:
Norges Fjordhestlag meiner det må være eit tett samarbeid mellom NFL og NM-arrangør, og ønskjer at aktivitetsutvalet skal ha dette som ei av sine faste oppgåver. Styret imøteser oppsummering frå årets arrangør på Stav.

referent
Asle Espe