Avlsplanen for fjordhest er under revidering, og har tidlegare i år vore ute på høyring. Alle medlemmer i Norges Fjordhestlag har hatt moglegheit til å kome med innspel til korleis dei vil at den nye avlsplanen skal sjå ut. Etter ynskje frå medlemmane har styret vedtatt at høyringssvara skal offentleggjerast. Utkastet til ny avlsplan vil bli handsama på styremøte i januar, og ein ny avlsplan vil vere vedteken før utstillingane byrjar til våren.

Her kan du lese alle høyringssvara.