Hvordan kan du som medlem av Norges Fjordhestlag påvirke organisasjonens arbeid for fjordhesten?

Norges Fjordhestlag (NFL) registrerer, av debatter på sosiale media og i skriftlige innspill til oss, at det er noe sprikende syn på styringen av vår organisasjon. Dette gjelder særlig forhold som:

  1. Manglende tillitt til bedømming/kåring av hopper og hingster (eksteriørdømming og bruksprøver)
  2. Manglende tillitt til organisasjonens styring og habilitet

Som bakgrunn for å forstå hva som er NFLs ansvar og mulighet, må vi ta utgangspunkt i styrende dokumenter – våre vedtekter og gjeldende avlsplan, samt vårt forhold til Norsk Hestesenter (NHS)

Samarbeid med NHS

NHS har et ansvar for å bistå organisasjonene med planlegging og gjennomføring av utstillinger og kåringer. De står for opplæring av dommere og har ansvar for å videreutdanne disse sammen med raseorganisasjonene i tråd med avlsplanen.

NHS står for den faglige godkjenningen av vår avlsplan, og er av Landbruks- og matdepartementet gitt ansvar for å se til at avlsarbeidet for de norske rasene har fokus på arvelige defekter. Det er etablert en veterinærfaglig referansegruppe for avlsorganisasjonene og NHS, som skal brukes ved behov for å belyse veterinær- og avlsfaglige forhold og deretter gi råd til NHS og organisasjonene.

NHS skal også synliggjøre behovet for forskning på genetiske lidelser i de norske rasene. NFL har et nært samarbeid med NHS med mål om å avle fram en frisk fjordhest. NFL kan komme med innspill til tema til den veterinærfaglige referansegruppen, og tema der vi ser det er behov for mer forskning.

NFL er medlemmene!

Innspill til styret fra medlemmene og lokallagene blir behandlet i styremøter og tatt videre til årsmøtet dersom det er behov for større endringer eller er ønskelig med årsmøtets råd. Viktige saker blir også sendt lokallagene på høring, før de eventuelt behandles videre av styret eller årsmøtet.

Tema på årets Høstmøte

Styret i NFL har sammen med Landslaget for Dølahest og Landslaget for nordlandshest / lyngshest funnet at vi deler mange av de samme utfordringene som nevnt innledningsvis, og ønsker derfor å ta dette opp som tema under høstmøtet. Her har vi mulighet for å diskutere hva som er feil eller svekker tillitten til organisasjonene og dømmingen/bruksprøvene, og vurdere hva som er riktig framgangsmåte for å løse disse. Målet er å bedre dagens system og med det øke tillitten fra avlere og brukere. Hjelp oss i dette arbeidet ved å delta på Høstmøtet 1.-3. november i Bodø.

For fjordhestens beste

Styret og utvalgene i Norges Fjordhetslag arbeider hele tiden for fjordhestens beste, og alle beslutninger som blir gjort, er i den hensikt at det skal hjelpe frem fjordhesten i avl og bruk.

NFL ønsker at medlemmene skal være aktive i lokallagene som avlere og brukere av fjordhesten, men også ved å komme med innspill til forbedring og utvikling av organisasjonens planer og oppgaver. Dette er den beste måten å sikre en god fremtid for det vi alle brenner for – fjordhesten.

Styret i Norges Fjordhestlag