Møtestad:               Nordfjord Hotell, Nordfjordeid
Møtetid:                  Torsdag 5.mai kl. 14.00 – 16.00
Møteleiar:               Bjørn Vollstad

Saksliste:

Sak 1                          Opning av møtet ved leiar
Sak 2                         Registrering av utsendingar
Sak 3                          Val av to utsendingar til å skrive under møteboka
Sak 4                          Godkjenning av innkallinga
Sak 5                          Årsmelding 2021
Sak 6                         Rekneskap 2021
Sak 7                          Val spesifisert etter vedtektene
Sak 8                          Medlemskontigent 2023
Sak 9                         Innkomne saker:

A. Framlegg til endring av vedtekter – frå Jølster Fjordhestlag
Framlegg til endring i §10 Styre.
Jølster Fjordhestlag skriv: «Vi meiner det er uheldig at det ikkje er presisert i vedtektene kor lenge eit styremedlem kan ta attval/sitte i styret. Vi meiner sittetida i styret bør vere maks 6 år.»

B. Framlegg til endring av vedtekter – frå styret i Norges Fjordhestlag
Framlegg til endring i §8 punkt 5.
Styret i Norges Fjordhestlag ber årsmøtet om å gjere marknadsføringsutvalet om frå eit styreoppnemnd utval til eit årsmøtevald utval etter same modell som aktivitetsutval og avlsutval.

Valnemnda si innstilling:

Styret:

Styreleiar:                       Hege Sæther Moen                      Attval
Styremedlem                  Ingvild Rydjord Hansen               Attval
Styremedlem:                 Anne-Karin Høgalmen                 Ikkje på val
Styremedlem:                 Vidar Heggheim                            Ikkje på val
Styremedlem:                 Maren Løken tek ikkje attval – Giljar Groven    Ny

1.vara:                             Stine Samsonstuen                      Ny
2.vara:                             June Cecilie Horntvedt               Attval

Avlsutvalet:

Medlem:                          Katrine Haugaard                         Ikkje på val
Medlem:                          Even Myklebust                            Attval
Vara:                               Steinar Furnes tek ikkje attval – Line Torrissen Carlsen – Ny

Aktivitetsutvalet:

Medlem:                        Cassandre Bach-Gansmo tek ikkje attval – Harald Løtuft – Ny
Medlem:                         Aina B. Huseby tek ikkje attval – Liv Jorunn Nyhagen – Ny
Vara:                              Lise Lotte Hansen tek ikkje attval –  Ida-Elin R. Hansgård – Ny

Ettersynsnemnd:

Arne Presthus                                                                          Attval
Olav Langesæter tek ikkje attval – Lucinda B. Reksten           Ny

Norangs Minnefond :

Sogn og Fjordane:          Arne Olav Bjørlo tek ikkje attval – Tone Kristin Smørdal – Ny
Vara:                               Steinar Furnes                               Ny

Møre og Romsdal :     Anders S. Moen      Attval
Vara:                           Lisbeth Myklebust  Attval

Hordaland:                  Audun Næs               Ikkje på val
Vara:                           Olav Langesæter      Ikkje på val

Rogaland:                   Per Aksel Birkeland      Ikkje på val
Vara:                           Karl Jostein Østrem      Ikkje på val

Valnemnd:

Leiar                                Karine Kristiansen
Medlem                           Per Fladby
Medlem                           Erhard Martin                               Ny
Vara                                Mimi Oust                                   Ny

Ordstyrar:
Bjørn Vollstad                               Attval

Godtgjersle for styret:
Leiar: kr.10.000,-
Øvrige medlemmar: kr.5.500 (opp kr. 500)
1. og 2. vara: kr. 1.100 (opp kr.100)

Årsmøtet kan kome med framlegg til andre kandidatar til alle verv, men det er viktig at desse personane er førespurde og ynskjer å ta på seg vedkommande verv.